* Политика новости » Банки »

* *

НЕОБХІДНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  1. бібліографічна посилання

1 Куцевол Н.Г. 1 Муліхов М.Н. 2 Попов М.Л. 1

1 Кафедра менеджменту сфери послуг, Казанський (Приволзький) федеральний університет

2 гауз «Лікарня швидкої медичної допомоги №1», відділення нейрохірургії

Створення великомасштабних регіональних і національних медичних інформаційних систем для обміну інформацією про пацієнта і профільних медичних центрах сьогодні стає основним завданням. Однак інтеграція локальних інформаційних систем окремих медичних установ вимагає істотного технічного рішення і програмного забезпечення. Ця вимога зіштовхує-ся з іншою проблемою - обмеження у виборі найбільш «інтегрально застосовних» програмних про- дуктів. З метою відповісти на питання вибору функціонального програмного забезпечення для медицин-ських установ, в статті була зроблена спроба аналізу потенційних компаній - розробників і пропонованих ними програмних продуктів. Були обрані найбільш значущі на ринку Росії когось пании-розробники, які мають істотну практику роботу з медичними установами. Проведений аналіз свідчить про об'єктивну необхідність і реальні можливості впровадженням-ня в практику роботи медичних установ інформаційних технологій.

медичні інформаційні системи

інтеграція інформаційних систем

медична міграція

архітектура медичної інформаційної системи.

1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 364 від 28 квітня 2011 р Про затвердження концепції створення єдиної державної інформаційної системи у сфері охорони здоров'я. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minzdrav-soc.ru/docs/%20mzsr/informatics/21 (дата звернення 15.02.2012);

2. Гулієв Я. І., Гулієва І. Ф., Рюміна Е. В. Оцінка економічної ефективності використання інформаційних технологій в медицині. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://institutiones.com/general/1714-informacionnye-texnologii-v-medicine.html (дата звернення 14.01.2012);

3. Гусєв А. В. Огляд основних технологічних тенденцій і вимог до медичних інформаційних систем. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://itm.con-sef.ru/main.mhtml?Part=75 (дата звернення 15.02.2012);

4. Пітер Ілес: «Що таке архітектура програмного забезпечення?» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/eeles (дата звернення 14.01.2012);

5. Смирнов А. Методи контролю витрат на IT і отримання гарантованого рівня сервісу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.e-xecutive. ru / knowledge / announcement / 786990 (дата звернення 14.01.2012).

Основна тенденція в світі інформаційних технологій в галузі охорони здоров'я - це створення великомасштабних регіональних і національних медичних інформаційних систем для обміну інформацією про пацієнта і профільних медичних центрах. Обмін цими даними дозволяє скоротити витрати часу на лікування, а в надзвичайних ситуаціях може врятувати людині життя.

У більшості випадків подібні рішення приймають форми дорогого проекту, який розробляється в рамках цільових програм розвитку охорони здоров'я, виключаючи реальну зацікавленість учасників проекту, опиняючись необгрунтовано витратними як в питаннях фінансування, так і в часі. Крім того, для того, щоб отримувати і обмінюватися медичною інформацією, що зберігається в розрізнених системах, потрібно спеціалізований продукт, розроблений професіоналами. У той же час різні регіони і країни пред'являють дуже різні вимоги до подібних комплексних систем, і продукт повинен мати властивість легко і швидко підлаштовуватися під ці вимоги і надавати додаткові можливості для розвитку.

Інтеграція локальних інформаційних систем окремих медичних установ вимагає істотного технічного рішення і програмного забезпечення. У масштабах Росії це стає досить суттєвою проблемою, так як регіональні компанії-розробники програмних продуктів, що реалізують інформаційні та системні технології в галузі медицини, пропонують різну архітектуру [4] програмних продуктів, як для окремих медичних установ, так і регіональних систем. У прагненні до формування єдиної всеросійської медичної інформаційної системи і подальшої її інтеграції в світову, зіставлення програмних додатків і баз даних може бути істотно ускладнено.

В даний час можна виділити групи факторів [3], що впливають чи здатні в найближчому майбутньому помітний вплив на розвиток і впровадження медичних інформаційних систем на локальному та регіональному рівнях.

Одним з таких факторів є державна політика в галузі інформатизації. В даний час ця група чинників надає одне з найсильніших впливів на тенденції формування єдиного інформаційного простору. Так, створення «Єдиної державної інформаційної системи у сфері охорони здоров'я» (ЕГІСЗ) згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії №364 від 28.04.2011 р [1] направлено на упорядкування статистичного та фінансового контролю системи охорони здоров'я, консолідацію та ведення статистики в електронному вигляді.

Вимога інтеграції з «Електронним урядом» і регіональними порталами державних послуг є ще одним напрямком (де єдиним виконавцем робіт призначений «Ростелеком»), позначеним керівними документами Міністерства охорони здоров'я.

У свою чергу Федеральний закон № 152 «Про персональних даних» надав саме прямий вплив на процес формування інформаційного простору в медицині, так як охорона здоров'я - та сфера діяльності, де захист персональних даних (в силу того, що медичні дані віднесені в найвищий клас захисту ) повинна приділятися пильна увага.

Обгрунтованість цієї вимоги, з одного боку, є виправданим характерними особливостями системи охорони здоров'я в Росії і можливістю російських розробників до адаптації і розуміння цих факторів. Але, з іншого боку, обмеження у виборі найбільш «інтегрально застосовних» програмних продуктів стає найбільш важливим в ухваленні рішення про впровадження того чи іншого програмного забезпечення.

На жаль, сьогодні існує значна різниця між тим напрямком розвитку, яке формується на державному рівні, і тим, що очікують в своїй роботі медичних установ, лікарі та пацієнти. Ця різниця має суттєвий вплив на перспективи успіху проектів формування єдиного інформаційного простору з застосуванням медичних корпоративних систем. Потреби звичайних врачейтакже сильно варіюється. Але мета для всіх одна: комплексна медична інформаційна система - це спосіб більш якісно і швидше зрозуміти стан пацієнта для забезпечення високоякісної медичної допомоги.

Крім очевидних переваг медичних інформаційних систем для лікарів нами виділена можливість формування єдиного інформаційного реєстру медичних установ, що надають широкий спектр медичних послуг з можливою професійною спеціалізацією на деяких з них. Підключення реєстру до медичного порталу, який доступний як професійним учасникам ринку медичних послуг, так і просто потенційно зацікавленим учасникам, дозволить фактично реалізувати концепцію взаємодії «лікар-пацієнт» в рамках проекту «медичної мобільності». Крім того, можливе підключення до медичного порталу телемедичних систем, призначених для проведення віддалених медичних консультацій і дистанційного навчання, як в реальному часі, так і в відкладеному режимі, з використанням будь-яких каналів зв'язку.

У спробі систематизувати вимоги до медичних інформаційних систем ми бачимо, що є фактично нездійсненне завдання: практична медицина не має достатніх коштів на впровадження медичних інформаційних систем, які б одночасно задовольняли завданням кожного співробітника, дотримувалися всю законодавчу базу, були б простими в роботі лікаря. Таким чином, ринок медичних інформаційних програм вимагає розробки широкого спектра програмного продукту.

Описані вище проблеми вимагають вироблення конкретних етапів і механізмів формування бази даних в питаннях профілю та кваліфікаційного рівня вітчизняних і зарубіжних медичних установ, з метою здійснення «медичної міграції» в прагненні до високоякісної медичної допомоги. Подібними механізмами можуть бути:

  • 1. інтеграція локальних медичних інформаційних систем в єдину інформаційну мережу.
  • 2. формування медичного порталу, основними учасниками якого стають потенційні споживачі медичних послуг, медичні установи, що надають профільні медичні послуги, а також інші економічні агенти, що сприяють «здійсненню« медичної міграції »з метою отримання високоякісної медичної допомоги.

Запропоновані механізми не суперечать, навпаки, вони структурно можуть доповнювати один одного. Головна мета - задоволення величезної незабезпеченої потреби ринку медичних послуг і медичної допомоги в повної, достовірної та об'єктивної інформації про медичних організаціях усіх форм власності та можливо доступних для потенційних споживачів медичних послуг. При цьому реалізується можливість вибору медичної організації, яка в повній мірі відповідає сукупності індивідуальних або корпоративних вимог. Йдеться про створення централізованого інформаційного ресурсу, що дозволяє на єдиній інформаційній площадці забезпечити гармонійне поєднання інтересів держави, бізнесу, медичної спільноти та споживачів медичних послуг.

У вирішенні проблеми формування єдиної інформаційної системи в медицині, сьогодні гостро стоїть питання інформатизації окремих медичних установ і створення бази даних ключовий медичної інформації. Незважаючи на оголошені урядом Російської Федерації тенденції інформатизації сфери охорони здоров'я, розробки відповідного нормативного супроводу і проектів в рамках цільових програм розвитку охорони здоров'я, реалізація задуманого залишає бажати кращого. Крім загальносистемних проблем реалізації цільових державних проектів, характерних для Росії в цілому незалежно від сфери їх реалізації, проблем фінансування, а також проблеми потенційного опору людського фактора змін, спробуємо провести аналіз ринку інформаційних і системних технологій у вирішенні проблеми впровадження медичних інформаційних технологій в практику роботи лікувальних установ.

З метою відповісти на питання вибору функціонального програмного забезпечення для медичних установ нами була зроблена спроба аналізу потенційних компаній-розробників, що пропонують на ринку інформаційних технологій медичні інформаційні системи. Основним критерієм для аналізу стають ті програмні продукти, які пропонують розробники для впровадження.

Аналіз медичних інформаційних систем, розроблених виділеними компаніями-розробниками, показав, що найбільш часто пропонують такі модулі як електронна медична карта, послуга електронної реєстратури з можливість запису через інтернет, а також підтримка і супровід господарсько-економічної діяльності лікувального закладу.

Найбільш повна характеристика розглянутих нами компаній-розробників представлена ​​в таблиці 1. Були обрані найбільш значущі на ринку Росії компанії-розробники програмних продуктів, які мають істотну практику роботу з медичними установами та адаптовану до їх діяльності архітектуру програмних модулів.

Як ми бачимо, практично всі розглянуті нами компанії-розробники надають програмні продукти, що надають можливість формувати електронні медичні картки, послуги електронної реєстратури (WEB-реєстратура) з можливою записом через інтернет, реєстрації руху пацієнта, а також фінансовий і управлінський облік наданих медичних послуг з розвиненою аналітикою навантаження, затребуваності і прибутковості підрозділів, ліжкового фонду, персоналу, послуг і спеціальностей, персоніфікований облік наданої медичн нской допомоги та лікарських препаратів і медико-економічна експертиза.

Набагато рідше зустрічається послуга обробки взаєморозрахунків у сфері ОМС, інформатизація роботи ТФОМС. Найбільш проблемною зоною стає формування єдиної системи обміну медичними даними, а також забезпечення проведення віддалених медичних консультацій (так звана, телемедицина), створення системи «телемедіадіалог» з підключенням до інформаційного порталу. Розподіл послуг в рамках пропонованих медичних інформаційних систем представлена ​​на малюнку 1.

Таблиця 1

Пропозиція послуг пакета медичних інформаційних технологій компаніями-розробниками

[1] Компанія «Медсофт» пропонує медичну електронну систему по веденню електронної історії хвороби «MedTime» у відповідності до розроблених модулями «Автоматизація робочого місця (АРМ): приймальний спокій», «АРМ реєстратура», «АРМ лікар стаціонару», «АРМ лікаря ендоскопічного кабінету» , «АРМ лікаря функціональної діагностики» і т.д. URL: www / med-soft.net.

[2] Регіональна медична інформаційна система МЕДИК + розроблена спеціально під нову концепцію інформатизації Міністерства охорони здоров'я РФ для регіонального фрагмента єдиної інформаційної системи в сфері охорони здоров'я URL: www / infinnity.ru.

[3] Регіональний інформаційний ресурс компанії «КМІС» - КМІС. РІР. - спеціальне інтеграційне програмне забезпечення, призначене для створення регіональних фрагментів єдиної державної системи в галузі охорони здоров'я (ЕГІСЗ) (прим. Автора).

Примітка: A. Електронна медична карта; B. Електронна реєстратура (WEB-реєстратура) з можливою записом через інтернет, реєстрація руху пацієнта: C. фінансовий і управлінський облік наданих медичних послуг з розвиненою аналітикою навантаження, персоніфікований облік наданої медичної допомоги та лікарських препаратів, медико-економічна експертиза; формування форм звітності; D. інформаційна підтримка діагностичної діяльності, обробка діагностичних досліджень; E. обробка лабораторних даних - морфологія, клінічна лабораторія (ЛИС); F. облік складування, виробництва і розподілу медикаментів; G. забезпечення проведення віддалених медичних консультацій (Телемедицина), створення системи типу «телемедіалог» з підключенням до інформаційного порталу, облік взаєморозрахунків у сфері ОМС; інформатизація роботи ТФОМС; H. автоматизація профільних медичних кластерів; J. створення федеральних і регіональних програм інформатизації охорони здоров'я, впровадження регіонального та федерального фрагментів єдиної інформаційної системи.

Малюнок 1. Частка пропонованих послуг розглянутими компаніями-розробниками медичних інформаційних систем

Проведений аналіз ринку медичних інформаційних систем свідчить про об'єктивну необхідність і реальні можливості впровадження в практику роботи медичних установ інформаційних технологій. Але відкритим залишається питання розробки механізму формування єдиного медичного інформаційного простору і, звичайно, вартості даних робіт. Цьому і буде присвячено подальші дослідження авторів.

рецензенти:

  • Киршин Ігор Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри стратегічного і фінансового менеджменту Інституту управління і територіального розвитку Казанського (Приволзького) федерального університету, м Казань.

  • Каленская Наталія Валеріївна, доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу, комерції і підприємництва Інституту управління і територіального розвитку Казанського (Приволзького) федерального університету, м Казань.

бібліографічна посилання

Куцевол Н.Г., Муліхов М.Н., Попов М.Л. НЕОБХІДНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2012. - № 4 .;
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6565 (дата звернення: 12.07.2019).

Пропонуємо вашій увазі журнали, що видаються у видавництві «Академія природознавства»

(Високий імпакт-фактор РИНЦ, тематика журналів охоплює всі наукові напрямки)

Mhtml?
4. Пітер Ілес: «Що таке архітектура програмного забезпечення?
Ru/ru/article/view?

Реклама

Популярные новости

Банки и финансы
Как просить деньги в долг, чтобы вам не отказали Да, ситуация, когда вам приходится занимать у кого-то деньги — не из приятных. Но, к сожалению, совершенно избежать ее не удается. Бывает, что нужно перехватить

Банк России выступил против закрытия микрофинансовых организаций
Правовой портал Петербурга  опубликовал сообщение, выражающее отношение Центробанка о новом законопроекте, в случае принятия которого микрофинансовые организации, существующие на территории Российской

На требование срочно запретить микрофинансовые организации Эльвира Набиуллина предложила альтернативу в виде постепенного сокращения подобных компаний
Июнь 30 2016 На недавно прошедшем заседании российской Госдумы широко обсуждалась актуальная и болезненная тема, касающаяся работы организаций микрокредитования (микрофинансовые организации). Помимо действующих

Система финансов, ее звенья
Система финансов в целом — это совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются различные денежные фонды. Понятие «система финансов» является развитием более

Займ от Е-Заем (E-Zaem), оформить быстрый микрозайм на карту от МФО Е-Заем, онлайн заявка на повторный кредит в микрофинансовую компанию в Москве
Случаи из собственной жизни, когда возникает срочная необходимость в деньгах, может вспомнить практически каждый человек. Пути к разрешению ситуации могут быть самыми разнообразными. Однако моментальные

Алхимия Финансов Джордж Сорос - Книга которую нужно прочитать
Проверенные брокеры: О Джордже Соросе Тактика поведения и все достижения такой личности, как Джордж Сорос , достойны восхищения. Этот биржевой спекулянт и филантроп доказал всем, что упорство

Финансовые термины. Словарь финансовых терминов
Эта публикация будет представлять собой краткий словарь финансовых терминов , которые должен знать и понимать каждый. В ней я обозначу основные финансовые термины , касающиеся личных финансов и семейного

Роль налогов в формировании финансов государства
  Отмечая значимую роль в формировании государственных финансов, следует отметить, что «для каждой общественно-экономической формации характерна присущая ей система государственных доходов, обусловленная

Ответы@Mail.Ru: кем можно работать закончив по специальности "Финансы и кредит"?
Natali Zuzu Мудрец (18702) Я закончила эту специальность и могу точно сказать кем работала и работаю я и мои друзья: - финансист на предпрятии, в перспективе - фин. менеджер; - в

Обучение в 2018 году на курсах и семинарах по финансам предприятия, оффшоры, курсы повышения квалификации
Семинары и курсы по финансам для директоров и руководителей соответствующих служб, менеджеров

Реклама

Календарь новостей